Prodej elektřiny

Každého, byť i potencionálního investora do fotovoltaického systému jistě nejvíce zajímá jakým způsobem může naložit s vyrobenou elektrickou energií a jakým způsobem jí prodat.

Formy podpory výkupu elektrické energie z obnovitelných zdrojů

V České republice upravuje výkup z obnovitelných zdrojů zákon č. 180/2005 Sb. a vyhlášky Energetického regulačního úřadu. Zákon definuje dva druhy podpory:

 • podpora formou výkupních cen
 • podpora formou zelených bonusů

Výkupní ceny i zelené bonusy výrobci vždy hradí provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy podle toho, ke které soustavě je připojen.

Výkupní ceny

V případě podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve formě výkupních cen má provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy povinnost od výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupit veškerý objem vyrobené elektřiny z daného zdroje. Tedy veškerá vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému je dodávána do distribuční soustavy.

Výkup vyrobené elektřiny probíhá za výkupní cenu stanovenou Energetickým regulačním úřadem platnou v roce uvedení výrobny do provozu a je uplatňována po dobu její životnosti. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny je 20 let. Zákon také hovoří o každoročním navyšování výkupní ceny o index cen průmyslových výrobců (průmyslová inflace) o 2-4%. To znamená že v výkupní cena platná v roce uvedení výrobny elektřiny do provozu bude každým rokem navyšována minimálně o 2% avšak maximálně o 4%.

Prakticky to znamená, že je nutné zajistit propojení mezi fotovoltaickou elektrárnou a elektroměrovým rozvaděčem, nebo pilířkem na hranici pozemku. Do elektroměrového rozvaděče dodá provozovatel regionální distribuční soustavy svůj elektroměr, na základě kterého bude prováděno měření dodané energie do sítě a fakturace výnosů.

Shrnutí

 • zákonem garantovaná výše podpory po celou dobu životnosti výrobny
 • zákonem garantované každoroční navyšování ceny o průmyslovou inflaci
 • komplikovanější připojení (nutno propojit výrobnu s elektroměrovým rozvaděčem)
 • vhodné pro větší výrobny

Zelené bonusy

Při podpoře touto formou si musí výrobce sám aktivně hledat svého odběratele, kterému svou produkci prodá. Může to být přímo konečný spotřebitel nebo obchodník s elektřinou. V tomto případě se cena skládá z položky, za kterou výrobce svou elektřinu prodá svému odběrateli a z takzvaného zeleného bonusu. Zelený bonus je jistá prémie za to, že elektrická energie byla vyrobena z obnovitelného zdroje a vyplácí jej regionální provozovatel distribuční soustavy. Zelený bonus je stejně jako výkupní cena uplatňován po dobu životnosti výrobny, tedy 20 let a jeho výši stanovuje Energetický regulační úřad. Výše zeleného bonusu je garantována po dobu jednoho roku.

U malých instalací je výkup formou zelených bonusů výhodný v tom, že výrobce může být zároveň i odběratelem a vyrobenou elektřinu sám spotřebovat. I v takovém případě má nárok na vyplacení zeleného bonusu. Výrobce tedy ušetří za nenakoupenou elektřinu od svého dodavatele a ještě k tomu je mu vyplácena tato prémie.

Pokud je odběratelem vyrobené elektrické energie sám výrobce, je připojení výrobny méně komplikované než u podpory formou výkupních cen, nebo při prodeji obchodníkovi s elektrickou energií, protože se připojuje přímo do rozvodů objektu.

Měření vyrobené elektrické energie, na základě kterého se fakturuje zelený bonus, se provádí nezávislým cejchovaným elektroměrem v místě výrobny, výrobna se tedy nemusí propojit s elektroměrovým rozvaděčem na hranici vlastnictví. V případě že vlastní spotřeba objektu nedosahuje výkonu výrobny, jsou provozovatelé distribuční soustavy většinou ochotni přebytky vykupovat i když to není jejich povinnost a proto při připojení výrobny do distribuční sítě vymění stávající elektroměr za čtyřkvadrantní, který je schopen měřit dodávku i odběr.

Shrnutí

 • výše podpory je garantovaná jeden rok
 • možnost vyrobenou elektřinu sám spotřebovat
 • snadnější a levnější instalace
 • vhodné pro rodinné domy, nebo při prodeji elektřiny obchodníkovi s elektřinou

Podmínky pro získání možnosti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

Pro získání možnosti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je nutné splnit některé legislativní požadavky, jsou to zejména:

 • Získání licence na výrobu elektřiny - vlastnictví licence na výrobu elektřiny a současně smlouvy o dodávce elektřiny je nezbytnou podmínkou pro dodávku elektřiny do elektrizační soustavy. Licenci na výrobu elektřiny uděluje odbor licencí Energetického regulačního úřadu.
 • Nahlášení výběru způsobu podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů - výběr se nahlašuje Energetickému regulačnímu úřadu vyplněním výkazu.